കളിക്കളത്തിൽ മെൻ്റൽ സ്ട്രെംഗ്ത്ത് എങ്ങനെ വർധിപ്പിക്കാം? | Soccer Clinic Episode -9

2 Просмотры
Издатель
Raftalks Soccer Clinic
Episode 9

by Mustafa Kamal (Fitness and Life Coach)

Musthafa Kamal's YouTube Channel Link:Follow Us :

Daily Hunt -

Website -

Twitter -


Facebook -

Instagram -

Telegram -


#RafTalks
#RafTalksMalayalam
Категория
Клиника
Комментариев нет.