බෙල්ල ඉදිරිපස ඇතිවන ඉදිමුම් තයිරොයිඩ් පිළිකා විය හැකියි. Cyber Clinic

3 Просмотры
Издатель
තයිරොයිඩ් ග.න්තියේ ඇතිවන රෝගාබාධ සුලබය. ඒ ගැන දැනගතයුතු සියල්ල⁣ මේ වීඩියෝවෙන්.
Cyber Clinic with

facebook

Instagram
Категория
Клиника
Комментариев нет.