ધાતુઓ અને અધાતુઓ || CLASS 10 || LECTURE-1॥ વિજ્ઞાન || NIKUL SIR | ABHYASU LEARNING

1 Просмотры
Издатель
ધાતુઓ અને અધાતુઓ || CLASS 10 || LECTURE-1॥ વિજ્ઞાન || NIKUL SIR | ABHYASU LEARNINGABHYASU LEARNING GUJARATI MEDIUM
Abhyasu learning live classes for class 7, 8, 9 and 10
here you can learn easily with virtual practical
learn growing

Abhyasu learning is founded by Milan gondaliya, with a vision to become a Hopeful ray for a millions of student in nation.

✔ ????NEW STUDENT FORM :

WHATSAPP LINK for class 10 :

Our Instagram : ​

SQUARE ROOT, VEDIC MATHS, SPEED MATHS, SHORT TRICKS,NAYAN SIR,ABHYASU LEARNING

#SQUAREROOTS #VEDICMATHS #ABHAYSULEARNING #BYNAYANSIR
Категория
Обучение
Комментариев нет.