കോവിഡ് വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ | 3 things to avoid covid| Ethnic Health Court

5 Просмотры
Издатель
കോവിഡ് വളരെ അധികം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 3 കാര്യങ്ങൾ ഇതേക്കുറിച്ചു എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോർട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. വളരെ ഫലപ്രദമായ വീഡിയോ. ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കു. മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്യൂ.

You've gotten the basics down: you're wearing your mask when you need to, avoiding crowds, and keeping your distance from friends and family. But you likely still have questions. Does wearing a mask protect you, others, or both? How exactly will physical distancing help? And what do you need to know about the new COVID-19 vaccines?

Here Ethnic Health Court explains the basic 3 things you need to follow to avoid getting infected from covid. Very informative video. Watch carefully, and share it with others.
#covid19 #ethnichealthcourt #healthtips

Subscribe Now : |

Visit Ethnic Health Court Website :

Ethnic Health Court Verified Official Facebook Page :

Ethnic Health Court Whatsapp Number : 9995901881

Ethnic Health Court :- Ethnic Health Court is all about Health.

Ethnic Health Court tries to convey health related issues, its solutions, and quality life style in a simple and effective way.

The focus here is on the content with supporting images or graphics. The content we are using here are as per our knowledge as health practitioners and the knowledge accrued from different sources in course of time.
===============================================
Keywords: ethnic health court, ethnic health court videos, ethnic health court malayalam, malayalam health tips, malayalam healthy tips, malayalam health care, malayalam health news, malayalam health videos, malayalam health court, എത്നിക് ഹെൽത്ത് കോർട്ട്, ആരോഗ്യം, വ്യായാമം, health experts, Weight loss, beauty tips,
Категория
Здоровье
Комментариев нет.